مانیتورCRT

مانیتور CRT شامل میلیون ها نقاط کوچک فسفر آبی، سبز، و قرمز می باشد. الکترونی که  عرض صفحه نمایش را طی می کند این نقاط را ملتهب میکند و تصویر را به وجود می آورد. در مانیتور   CRTاین الکترون ها از کاتد به سمت آند حرکت می کنند و در طی این مسیر از صفحه نمایش هم عبور می کنند. اصطلاحات آند و کاتد در الکترونیک مترادف پایانه های مثبت و منفی است.

 

بقیه تو ادامه ی مطلب


مانیتورCRT

مانیتور CRT شامل میلیون ها نقاط کوچک فسفر آبی، سبز، و قرمز می باشد. الکترونی که  عرض صفحه نمایش را طی می کند این نقاط را ملتهب میکند و تصویر را به وجود می آورد. در مانیتور   CRTاین الکترون ها از کاتد به سمت آند حرکت می کنند و در طی این مسیر از صفحه نمایش هم عبور می کنند. اصطلاحات آند و کاتد در الکترونیک مترادف پایانه های مثبت و منفی است.

در لوله ی پرتو کاتدی، کاتد یک میله ی بسیار گرم است. این میله ی گرم در یک لوله استوانه ای شیشه ای که تقریبا خلاً  می باشد قرار دارد. پرتو بخاری از الکترون ها است که از یک تفنگ الکترونی نشأت می گیرد که به طور طبیعی پرتو از کاتد گرم به طرف خلأ جاری می شود. الکترون ها منفی و آند مثبت است. بنابراین الکترون های جاری شده از کاتد به طرف آند جذب می‌شوند.

صفحه نمایش از فسفر پوشییده شده است که یک عنصر اصلی شیمیایی است که وقتی اشعه ی الکترونی به آن تابانده می شود، ملتهب می شود.

سه راه برای *فیلتر کردن* اشعه های الکترونی به منظور به دست آوردن تصویری مناسب بر روی صفحه نمایش وجود دارد. این فناوری ها  تأثیری مستقیم بر شفافیت تصویر دارند.

Shadow_mask

shadow_mask یک صفحه ی فلزی باریک است که با روزنه های بسیار کوچک پوشیده شده است. این سه پرتو الکترونی از ذاخل این روزنه ها عبور می کنند تا بر روی نقطه ی واحدی بر روی منبع فسفر روی صفحهی نمایش تمرکز کنند. Shadow mask کمک می کند برای کنترل پرتوهای الکترونی تا این پرتوها به فسفر مورد نظر برخورد کنند تا تصویر و رنگ مورد نظر را به روی صفحه نمایش، نمایش دهد. و پرتوهای ناخواسته حذف می شوند (shdowed).

Aperture_grill

مانیتورهایی که مبتنی بر فناوری           Trinitron که توسط شرکت سونی ابداع شده ازaperture_grill   به جای shdow_mask   استفاده می کند. این فناوری شامل سیم های باریک عمودی است. اشعه الکترونی از میان این سیم ها عبور می کند تافسفر موجود برfaceplate   را روشن کند. اغلب مانیتورهای مجهز به این فناوری صفحه ای تخت دارند ونسبت به فناوری قبل آسیب کمتری به تصویر می زنند ولی قیمت بیشتری دارند.

Slot_mask

این فناوری ترکیبی از دو فناوری قبل است وشفافیت بیشتری دارد. به جای روزنه از شکاف استفاده شده است.

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٦
تگ ها :